• اروميه، كيلومتر 4 جاده سرو صندوق پستی 874
  • 32511565-8(044)

جناب آقای میر علی هاشمی به عنوان عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر استان آذربایجان غربی

جناب آقای میر علی هاشمی به عنوان عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر استان آذربایجان غربی

جناب آقای میر علی هاشمی به عنوان عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر استان آذربایجان غربی

جناب آقای میر علی هاشمی به مدت سه سال به عنوان عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان آذربایجان غربی منصوب شد.

 

ماموریت و اهداف

شركت آذر شهد با پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای استاندارد بین المللیISO 9001:2000 و نیز سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای سیستم تحلیل خطر و كنترل نقاط بحرانی (HACCP) موجبات بهبود مستمر سازمان و رضایت مشتریان خود را فراهم ساخته است.