• اروميه، كيلومتر 4 جاده سرو صندوق پستی 874
  • 32511565-8(044)

برگزاری تور کارآفرینی توسط کانون کارآفرینان برتر رسمی استان آذربایجان غربی

برگزاری تور کارآفرینی توسط کانون کارآفرینان برتر رسمی استان آذربایجان غربی

برگزاری تور کارآفرینی توسط کانون کارآفرینان برتر رسمی استان آذربایجان غربی

ماموریت و اهداف

شركت آذر شهد با پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای استاندارد بین المللیISO 9001:2000 و نیز سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای سیستم تحلیل خطر و كنترل نقاط بحرانی (HACCP) موجبات بهبود مستمر سازمان و رضایت مشتریان خود را فراهم ساخته است.