• اروميه، كيلومتر 4 جاده سرو صندوق پستی 874
  • 32511565-8(044)

شرایط دریافت نمایندگی

فرم شرایط دریافت نمایندگی

جهت درخواست نمایندگی فروش محصولات شرکت می بایست یکی از گروه های اشخاص حقیقی یا حقوقی را انتخاب کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایید.مالکیت شرکت (*)

دولتی خصوصی تعاونی

وضعیت محل فعالیت (*)

تجاری اداری مسکونی

نوع مالکیت (*)

شخصی استیجاری سرقفلی

در صورت اخذ نمایندگی فروش چه تضمینی می توانید ارائه فرمائید؟ (*)

چک سفته سایر


ماموریت و اهداف

شركت آذر شهد با پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای استاندارد بین المللیISO 9001:2000 و نیز سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای سیستم تحلیل خطر و كنترل نقاط بحرانی (HACCP) موجبات بهبود مستمر سازمان و رضایت مشتریان خود را فراهم ساخته است.